ΕΚΛΟΓΗ NEOY ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ Α.:Α.: Σ.:Τ.:

Την 24 Ιουνίου του 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρία η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Μ:.Σ:.Τ:.Ε:. του Α:.Α:.Σ:.Τ:., στο Τεκτ:. Μέγαρο επί της οδού Κοδριγκτώνος. Κατά τις αρχαιρεσίες εξελέγη παμψηφεί νέος Μέγας Διδάσκαλος, ο Ενδ:. Αδ:. Εμμανουήλ Κουντούρης. Ομοίως παμψηφεί εξελέγησαν και τα υπόλοιπα μέλη του Μεγάλου Συμβουλίου. Εκ της Μεγ:. Γεν:. Γραμ:.