Οργάνωση & Λειτουργία του Α. Α.Σ.Τ.

 

 

Ο Τεκτονισμός του Α&Α.Σ.Τ. είναι ένας, ενιαίος και αδιαίρετος στον σύνολό του, από τον 1ο μέχρι και τον 33ο και τελευταίο βαθμό.

Ο χωρισμός του σε 2 μέρη, τον Συμβολικό Τεκτονισμό (βαθμοί 1 έως και 3) και τον Φιλοσοφικό Τεκτονισμό (βαθμοί 4 έως 33), είναι μόνο διοικητικός και εξυπηρετεί συγκεκριμένους οργανωτικούς και μόνον σκοπούς.

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Α&Α.Σ.Τ. είναι η Ανωτάτη Αρχή των Συμβολικών Στοών (βαθμοί 1 έως και 3).

Το Υ.Σ. της Ελλάδος είναι η Ανωτάτη Αρχή των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων (βαθμοί 4 έως και 32).

Κάθε Τεκτ. Στοά του Συμβολικού Τεκτονισμού διοικείται από το Συμβούλιο της Στοάς, το οποίο εκλέγεται κάθε διετία από τα μέλη της Στοάς των Διδασκάλων (3ου βαθμού) με μυστική ψηφοφορία.

Ο πρόεδρος της Στ. αποκαλείται Σεβάσμιος, τα μέλη του Συμβουλίου Αξ/κοί αυτής και χαρακτηρίζονται με ιδιαίτερους τίτλους σχετικούς με τα συγκεκριμένα τους καθήκοντα.

Όλες οι Συμβολικές Στοές της Ελληνικής επικράτειας υπάγονται στην Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, η οποία απαρτίζεται από το Μεγάλο Συμβούλιο που αποτελείται από Αξιωματούχους όπως και στις Συμβολικές Στοές.

Όλα τα Φιλοσοφικά Εργαστήρια της Ελληνικής Επικράτειας υπάγονται στο Ύπατον Συμβούλιον της Ελλάδος και είναι:

Οι Στοές Τελειοποιήσεως που εργάζονται στους βαθμούς 4 έως 14.
Τα Περιστύλια που εργάζονται στους βαθμούς 15 έως 18.
Ο Αρειος Πάγος που εργάζεται στους βαθμούς 19 έως 30.
Η Μεγάλη Σύνoδος που εργάζεται στους βαθμούς 31 και 32.
Οι Εργασίες των Τεκτονικών Στοών και Εργαστηρίων δεν είναι προσιτές, ούτε και ανακοινώνονται σε μη τέκτονες. Αυτό είναι αναγκαίο λόγω του ιδιάζοντος τεκτονικού τρόπου λειτουργίας και διδασκαλίας, με αλληγορίες και σύμβολα, οχι πάντοτε κατανοητά στους μη τέκτονες, που έτσι είναι δυνατόν να οδηγηθούν σε παρερμηνείες και παρεξηγήσεις.

Κλείνοντας τη παρουσίαση αυτή, τονίζεται ότι:

Ο Τεκτονισμός του Α&Α.Σ.Τ. ουδέν διδάσκει η πράττει που να αντιβαίνει προς τους Νόμους της χώρας όπου λειτουργεί, αντίθετα αξιώνει τον σεβασμό τους από τα μέλη του.

Ο Τεκτονισμός του Α&Α.Σ.Τ. δεν είναι μυστική Οργάνωση:

Ο τόπος όπου λειτουργεί είναι γνωστός.
Τα μέλη του δεν διστάζουν να δηλώσουν την ιδιότητά τους.
Γίνονται τακτικά εκδηλώσεις και τεκτονικές εργασίες ανοικτές και για μη τέκτονες (Λευκές Εορτές).
Οι Τεκτονικές Οργανώσεις είναι Νόμιμες Ενώσεις προσώπων, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
Πόροι των κανονικών και νόμιμων τεκτονικών οργανώσεων είναι οι συνεισφορές των μελών, οι οποίες καθορίζονται στη βάση αποφάσεων των θεσμικών, συλλογικών οργάνων τους.
Όλα τα παραπάνω και οι από αυτά υποχρεώσεις του Τέκτονα, σκιαγραφούνται στην αίτηση εισδοχής του υποψηφίου μέλους, η οποία είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου και βεβαίως δεν περιέχει οτιδήποτε αντίθετο προς τους νόμους της πολιτείας και τα χρηστά ήθη, όπως άλλωστε μπορεί άμεσα να επιβεβαιωθεί.