Πρακτικόν Ιδρύσεως

 

\r\n

trtr

 Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ.

\r\n

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

\r\n

\r\n

Σήμερον 18ηνΜαΐου του έτους 2010 εν Ανατολή Αθηνών, περί ώραν μεσημβρίαν, είς το Τεκτονικό Μέγαρον επί της οδού Κοδριγκτώνος (αριθμ. 30), εν ονόματι του Παγκόσμιου Ελευθεροτεκτονισμού, συνήλθομεν είς Γενικήν Συνέλευσιν αι παρά πόδας του παρόντος υπογράφουσαι αδδ. Διδασκάλισσαι-αντιπρόσωποι των Σ. Στ.
α)«ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ»,β)«ΕΣΤΙΑ»,γ)«ΔΗΜΗΤΡΑ», δ)«ΑΘΗΝΑ» καιε)«VERITE» με θέματα:

\r\n

1ον.Επικύρωσιν της από 22 Μαρτίου του 2010 Διακήρυξεως και αποφάσεως ιδρύσεως  της Μεγάλης Αμιγούς Γυναικείας Στοάς της Ελλάδος του Α..Α..Σ..Τ..

\r\n

2ον.Θέσπισιν των θεσμικών αρχών (Σύνταγμα, Γενικόν Κανονισμόν και Τυπικά λειτουργίας των εργαστηρίων είς 1ο, 2ο και 3ο βαθμό του Σκωτικού Τύπου) του ιδρυομένου Τάγματος.

\r\n

\r\n

3ον.Ανάδειξιν κατά τα ανωτέρω της Μ. Διδ. και συγκρότησιν του Συμβουλίου των Μ. Αξξ. της Μεγάλης ως άνω Στοάς και λήψιν αποφάσεων επί σχετικών ζητημάτων.

\r\n

4ον.Γενικήν εξουσιοδότησιν και καθολικήν επίσημον διαβεβαίωσιν.

\r\n

Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως ομόφωνως ορίζεται η αδ. Ελένη Μαντζουράνη και Γραμματεύς η αδ. Π. Πετσετάκη. Διαπιστούται ότι αι παρευρισκόμεναι είναι αδελφαί τέκτονες με τον βαθμόν του διδασκάλου του Α.Α.Σ.Τ. εις κανονικώς συγκεκροτημένας τεκτονικάς δυνάμεις υπό τον τύπον (θέσμια και τυπικά) του Α.Α.Σ.Τ. ;oπως εφαρμόζονται παλαιόθεν εις την Ελλάδα. Προσέτι αι παριστάμεναι έχουν συγκροτήσει μετ’ άλλων αδελφών Διδασκαλισσών τας ακολούθους στοάς, κατά τα συνημμένα εις το παρόν πρακτικά ιδρύσεως και συγκροτήσεως αυτών, και κατέχουν τα θέσεις των αντιπροσώπων των Στοών εις την παρούσαν Γενική Συνέλευσιν, καθώς κατέχουν τα αξιώματα της Σεβασμίας, Πρώτου και Δεύτερου Επόπτου αντιστοίχως:

\r\n

1ον)Την Σ.Σ. με το διακριτικόν όνομα «Ερμής ο Τρισμέγιστος» εν Ανατολή Αθηνών, εις την οποίαν προσδίδεται πλέον με ομόφωνον απόφασιν ο διακριτικός αριθμός 1.

\r\n

\r\n

2ον)Την Σ.Σ. με το διακριτικόν όνομα «Εστία» εν Ανατολή Αθηνών, εις την οποίαν προσδίδεται πλέον με ομόφωνον απόφασιν ο διακριτικός αριθμός 2.

\r\n

\r\n

3ον)Την ερευνητικήν Σ.Σ. με το διακριτικόν όνομα «Δήμητρα» εν Ανατολή Αθηνών, εις την οποίαν προσδίδεται πλέον με ομόφωνον απόφασιν ο διακριτικός αριθμός 3.

\r\n

4ον)Την Σ.Σ. με το διακριτικόν όνομα «Αθηνά» εν Ανατολή Αθηνών εις την οποίαν προσδίδεται πλέον με ομόφωνον απόφασιν ο διακριτικός αριθμός 4.

\r\n

5ον )Την Γαλλόφωνον Σ.Σ. με το διακριτικόν όνομα «Verite» εν Ανατολή Αθηνών, εις την οποίαν προσδίδεται πλέον με ομόφωνον απόφασιν ο διακριτικός αριθμός 5.

\r\n

Μετά ταύτα άρχονται αι εργασίαι της συνελεύσεως κατά την προπαρατεθείσαν ημερησίαν διάταξιν.

\r\n

Θέμα 1ον

\r\n

Η Πρόεδρος αναγιγνώσκει την από 22/03/2010 «Διακήρυξιν» και καλεί τα μέλη της γενικής συνελεύσεως να εγκρίνουν αυτήν.

\r\n

Μετά από συζήτησιν, ομοφώνως υπερψηφίζεται ως έχει η διακήρυξις με τας περιεχομένας εν αυτή αποφάσεις.

\r\n

Θέμα 2ον

\r\n

Η Πρόεδρος εισηγείται την θέσπισιν Συντάγματος μετά Γενικού Κανονισμού και Τυπικών των τριών συμβολικών βαθμών κατά τας αρχάς και θέσμια του Α.Α.Σ.Τ.. Συγκεκριμένως προτείνει την αποδοχήν ως θεσμικών κειμένων του Συντάγματος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Α.Α.Σ.Τ., του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης αυτής Στοάς, και των Τυπικών των Α, Β και Γ βαθμών, όπως ισχύουν σήμερον, τα οποία κατηρτίσθηκαν προς κάλυψιν των αναγκών λειτουργίας της ιδρυομένης Μεγάλης Γυναικείας Στοάς, καταλλήλως διαμορφωμένα και προσηρμοσμένα εις τον γυναικείον χαρακτήρα αυτής, με χρονολογίαν εισαγωγής αυτήν ταύτην την ημέραν και ταυτόχρονως παρουσιάζει τα κείμενα αυτά, τα οποία επεξηργάσθησαν αδελφαί μεταξύ των παρευρισκομένων.

\r\n

Μετά από γενομένην συζήτησιν ομοφώνως υπερψηφίζεται η εισήγησις της προέδρου και εγκρίνονται τα προαναφερόμενα κείμενα.

\r\n

Θέμα 3ον

\r\n

Η Πρόεδρος αναφέρεται :

\r\n

1.       Εις τον επίσημον τίτλον του ιδρυομένου Τάγματος, ο οποίος θα είναι «Μεγάλη Αμιγής Γυναικεία Στοά της Ελλάδος του Α..Α..Σ..Τ..»  με έδραν εν Ανατολή Αθηνών.

\r\n

2.       Εις το έμβλημα της Μεγάλης Στοάς, το οποίο θα είναι: παράστασις με την Μούσα Ουρανία κρατούσα και περικλειομένη από Γνώμονα και Διαβήτη στηριζομένη στην Σφαίρα Γη υποδεικνύουσα τον έναστρον ουρανό περιβαλλομένη από τα στοιχεία της Μεγάλης Στοάς με τίτλο ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΙΓΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ Α.Α.Σ.Τ. με έδρα την Αθήνα οδός Κοδριγκτώνος 30 και έτος ιδρύσεώς της το 2010.

\r\n

3.       Εις την σφραγίδα Μεγάλης Στοάς, η οποία θα είναι στρόγγυλος με την ως άνω παράστασιν εις το κέντρον, περιβαλλομένην από κυκλικήν ταινίαν περιέχουσαν τα ως άνω στοιχεία.

\r\n

4.       Εις τας σφραγίδας της Μεγάλης Διδασκαλίσσης και της Μεγάλης Γενικής Γραμματέως, ομοίας προς αυτάς της Μεγάλης Στοάς, προστιθεμένων των αντιστοίχων τίτλων των αξιωμάτων (Μ.Διδ. και Μ.Γ.Γρ.).

\r\n

1.       Επί των τριών ως άνω θεμάτων η Γενική Συνέλευσις ομοφώνως αποδέχεται και εγκρίνει τας εισηγήσεις της Προέδρου.

\r\n

5.       Εις την ανάδειξιν του Συμβουλίου της ιδρυόμενης Μεγάλης Στοάς, συμφώνως προς τας διατάξεις των κατά τα άνω εγκριθέντων Συντάγματος και Γενικού Κανονισμού και καλεί τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως να υποβάλουν τας υποψηφιότητας αυτών.

\r\n

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων διεξάγεται συζήτησις, υποβάλλονται προτάσεις και διεξάγεται, συμφώνως προς το Σύνταγμα και τον Γενικόν Κανονισμόν μυστική ψηφοφορία, αρχικώς προς την εκλογήν Μεγάλης Διδασκαλίσσης και εν συνεχεία προς την εκλογήν των μελών του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς.

\r\n

Κατόπιν αυτών εξελέγησαν:

\r\n

Μεγάλη Διδάσκαλος

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος εκάλεσε τας αντιπροσώπους-μέλη της Γενικής Συνελεύσεως να φέρουν ... χαράς χειροκρουσίαν δια το ιστορικόν γεγονός της ιδρύσεως το πρώτον εις την ιστορίαν του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού Αμιγούς Γυναικείας Μεγάλης Στοάς και δια το χαρμόσυνον γεγονός της αναδείξεως Μεγάλης Διδασκαλίσσης και Συμβουλίου Μεγάλων Αξιωματικών.

\r\n

Θέμα 4ον

\r\n

Μετά ταύτα, η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως εζήτησε από τα μέλη της να εξουσιοδοτήσουν την Μεγάλην Διδάσκαλον, όπως αυτή πράττη παν ό,τι είναι αναγκαίον δια την έναρξιν λειτουργίας της Μεγάλης Στοάς, την λειτουργίαν των Σεπτών Στοών, που θα εργάζονται από τούδε υπό την αιγίδα της, την σχέσιν του Τάγματος με την Πολιτείαν και την αμύητο κοινωνίαν εν γένει και κυρίως όπως πράττη παν ό,τι απαιτείται δια την καλλιέργειαν αδελφικών σχέσεων με αμιγείς Γυναικείας Στοάς ανά τον κόσμον, αι οποίαι λειτουργούν κατά τον Αρχαίον και Αποδεδεγμένον Σκωτικόν Τύπον και όπως υπογράφη Συνθήκας Φιλίας και Αμοιβαίας Αναγνωρίσεως.

\r\n

Μετά γενομένην συζήτησιν, ομοφώνως χορηγείται η σχετική εξουσιοδότησις εις την εκλεγείσαν Μεγάλην Διδασκάλον.

\r\n

Μετά ταύτα η Πρόεδρος καλεί τας αντιπροσώπους των Στοών να δώσουν διαβεβαίωσιν της ευσυνειδήτου τηρήσεως των καθηκόντων των καθ’ όλην την διάρκεια της τριετούς θητείας των και η διαβεβαίωσις δίδεται ομοφώνως.

\r\n

Εν συνεχεία η Πρόεδρος καλεί την αρχαιοτέραν των αντιπροσώπων όπως λάβη την θέσιν της προσωρινής Προέδρου και αναλαμβάνει το Αξίωμα της Μεγάλης Διδασκαλίσσης επί του ..., συμφώνως προς το εγκριθέν Σύνταγμα.

\r\n

Τέλος, η Μεγάλη Διδάσκαλος καλεί τας εκλεγείσας εις τας θέσεις των μεγάλων Αξιωματικών να δώσουν την προσήκουσαν διαβεβαίωσιν επί τη αναλήψει του αξιώματός των. Όπερ γίγνεται.

\r\n

\r\n

Μεθ’ ό και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος κλείεται η συνεδρία της Γενικής Συνελεύσεως ..., του παρόντος πρακτικού υπογραφέντος ως κατωτέρω.

\r\n

\r\n

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Μ.ΔΙΔ.                                     ΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

\r\n

Τ.Σ.Υ.                                                                          Τ.Υ.

\r\n

\r\n

ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

\r\n

Τ.Υ.

\r\n

\r\n

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

\r\n

Εν Αν. Αθ. 1η Ιουνίου 2010

\r\n

Η Μ.Δ.                                                                   Η Μ.Γ.Γ.