Οργάνωση & Λειτουργία του Α. Α.Σ.Τ.

 

 

Ο Τεκτονισμός του Α&Α.Σ.Τ. είναι ένας, ενιαίος και αδιαίρετος στον σύνολό του, από τον 1ο μέχρι και τον 33ο και τελευταίο βαθμό.

Ο χωρισμός του σε 2 μέρη, τον Συμβολικό Τεκτονισμό (βαθμοί 1 έως και 3) και τον Φιλοσοφικό Τεκτονισμό (βαθμοί 4 έως 33), είναι μόνο διοικητικός και εξυπηρετεί συγκεκριμένους οργανωτικούς και μόνον σκοπούς.

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του Α&Α.Σ.Τ. είναι η Ανωτάτη Αρχή των Συμβολικών Στοών (βαθμοί 1 έως και 3).

Το Υ.Σ. της Ελλάδος είναι η Ανωτάτη Αρχή των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων (βαθμοί 4 έως και 32).

Κάθε Τεκτ. Στοά του Συμβολικού Τεκτονισμού διοικείται από το Συμβούλιο της Στοάς, το οποίο εκλέγεται κάθε διετία από τα μέλη της Στοάς των Διδασκάλων (3ου βαθμού) με μυστική ψηφοφορία.

Ο πρόεδρος της Στ. αποκαλείται Σεβάσμιος, τα μέλη του Συμβουλίου Αξ/κοί αυτής και χαρακτηρίζονται με ιδιαίτερους τίτλους σχετικούς με τα συγκεκριμένα τους καθήκοντα.

Όλες οι Συμβολικές Στοές της Ελληνικής επικράτειας υπάγονται στην Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, η οποία απαρτίζεται από το Μεγάλο Συμβούλιο που αποτελείται από Αξιωματούχους όπως και στις Συμβολικές Στοές.

Όλα τα Φιλοσοφικά Εργαστήρια της Ελληνικής Επικράτειας υπάγονται στο Ύπατον Συμβούλιον της Ελλάδος και είναι:

Οι Στοές Τελειοποιήσεως που εργάζονται στους βαθμούς 4 έως 14.
Τα Περιστύλια που εργάζονται στους βαθμούς 15 έως 18.
Ο Αρειος Πάγος που εργάζεται στους βαθμούς 19 έως 30.
Η Μεγάλη Σύνoδος που εργάζεται στους βαθμούς 31 και 32.
Οι Εργασίες των Τεκτονικών Στοών και Εργαστηρίων δεν είναι προσιτές, ούτε και ανακοινώνονται σε μη τέκτονες. Αυτό είναι αναγκαίο λόγω του ιδιάζοντος τεκτονικού τρόπου λειτουργίας και διδασκαλίας, με αλληγορίες και σύμβολα, οχι πάντοτε κατανοητά στους μη τέκτονες, που έτσι είναι δυνατόν να οδηγηθούν σε παρερμηνείες και παρεξηγήσεις.

Κλείνοντας τη παρουσίαση αυτή, τονίζεται ότι:

Ο Τεκτονισμός του Α&Α.Σ.Τ. ουδέν διδάσκει η πράττει που να αντιβαίνει προς τους Νόμους της χώρας όπου λειτουργεί, αντίθετα αξιώνει τον σεβασμό τους από τα μέλη του.

Ο Τεκτονισμός του Α&Α.Σ.Τ. δεν είναι μυστική Οργάνωση:

Ο τόπος όπου λειτουργεί είναι γνωστός.
Τα μέλη του δεν διστάζουν να δηλώσουν την ιδιότητά τους.
Γίνονται τακτικά εκδηλώσεις και τεκτονικές εργασίες ανοικτές και για μη τέκτονες (Λευκές Εορτές).
Οι Τεκτονικές Οργανώσεις είναι Νόμιμες Ενώσεις προσώπων, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
Πόροι των κανονικών και νόμιμων τεκτονικών οργανώσεων είναι οι συνεισφορές των μελών, οι οποίες καθορίζονται στη βάση αποφάσεων των θεσμικών, συλλογικών οργάνων τους.
Όλα τα παραπάνω και οι από αυτά υποχρεώσεις του Τέκτονα, σκιαγραφούνται στην αίτηση εισδοχής του υποψηφίου μέλους, η οποία είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου και βεβαίως δεν περιέχει οτιδήποτε αντίθετο προς τους νόμους της πολιτείας και τα χρηστά ήθη, όπως άλλωστε μπορεί άμεσα να επιβεβαιωθεί.

Πρακτικόν Ιδρύσεως

 

\r\n

trtr

 Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ.

\r\n

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

\r\n

\r\n

Σήμερον 18ηνΜαΐου του έτους 2010 εν Ανατολή Αθηνών, περί ώραν μεσημβρίαν, είς το Τεκτονικό Μέγαρον επί της οδού Κοδριγκτώνος (αριθμ. 30), εν ονόματι του Παγκόσμιου Ελευθεροτεκτονισμού, συνήλθομεν είς Γενικήν Συνέλευσιν αι παρά πόδας του παρόντος υπογράφουσαι αδδ. Διδασκάλισσαι-αντιπρόσωποι των Σ. Στ.
α)«ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ»,β)«ΕΣΤΙΑ»,γ)«ΔΗΜΗΤΡΑ», δ)«ΑΘΗΝΑ» καιε)«VERITE» με θέματα:

\r\n

1ον.Επικύρωσιν της από 22 Μαρτίου του 2010 Διακήρυξεως και αποφάσεως ιδρύσεως  της Μεγάλης Αμιγούς Γυναικείας Στοάς της Ελλάδος του Α..Α..Σ..Τ..

\r\n

2ον.Θέσπισιν των θεσμικών αρχών (Σύνταγμα, Γενικόν Κανονισμόν και Τυπικά λειτουργίας των εργαστηρίων είς 1ο, 2ο και 3ο βαθμό του Σκωτικού Τύπου) του ιδρυομένου Τάγματος.

\r\n

\r\n

3ον.Ανάδειξιν κατά τα ανωτέρω της Μ. Διδ. και συγκρότησιν του Συμβουλίου των Μ. Αξξ. της Μεγάλης ως άνω Στοάς και λήψιν αποφάσεων επί σχετικών ζητημάτων.

\r\n

4ον.Γενικήν εξουσιοδότησιν και καθολικήν επίσημον διαβεβαίωσιν.

\r\n

Πρόεδρος της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως ομόφωνως ορίζεται η αδ. Ελένη Μαντζουράνη και Γραμματεύς η αδ. Π. Πετσετάκη. Διαπιστούται ότι αι παρευρισκόμεναι είναι αδελφαί τέκτονες με τον βαθμόν του διδασκάλου του Α.Α.Σ.Τ. εις κανονικώς συγκεκροτημένας τεκτονικάς δυνάμεις υπό τον τύπον (θέσμια και τυπικά) του Α.Α.Σ.Τ. ;oπως εφαρμόζονται παλαιόθεν εις την Ελλάδα. Προσέτι αι παριστάμεναι έχουν συγκροτήσει μετ’ άλλων αδελφών Διδασκαλισσών τας ακολούθους στοάς, κατά τα συνημμένα εις το παρόν πρακτικά ιδρύσεως και συγκροτήσεως αυτών, και κατέχουν τα θέσεις των αντιπροσώπων των Στοών εις την παρούσαν Γενική Συνέλευσιν, καθώς κατέχουν τα αξιώματα της Σεβασμίας, Πρώτου και Δεύτερου Επόπτου αντιστοίχως:

\r\n

1ον)Την Σ.Σ. με το διακριτικόν όνομα «Ερμής ο Τρισμέγιστος» εν Ανατολή Αθηνών, εις την οποίαν προσδίδεται πλέον με ομόφωνον απόφασιν ο διακριτικός αριθμός 1.

\r\n

\r\n

2ον)Την Σ.Σ. με το διακριτικόν όνομα «Εστία» εν Ανατολή Αθηνών, εις την οποίαν προσδίδεται πλέον με ομόφωνον απόφασιν ο διακριτικός αριθμός 2.

\r\n

\r\n

3ον)Την ερευνητικήν Σ.Σ. με το διακριτικόν όνομα «Δήμητρα» εν Ανατολή Αθηνών, εις την οποίαν προσδίδεται πλέον με ομόφωνον απόφασιν ο διακριτικός αριθμός 3.

\r\n

4ον)Την Σ.Σ. με το διακριτικόν όνομα «Αθηνά» εν Ανατολή Αθηνών εις την οποίαν προσδίδεται πλέον με ομόφωνον απόφασιν ο διακριτικός αριθμός 4.

\r\n

5ον )Την Γαλλόφωνον Σ.Σ. με το διακριτικόν όνομα «Verite» εν Ανατολή Αθηνών, εις την οποίαν προσδίδεται πλέον με ομόφωνον απόφασιν ο διακριτικός αριθμός 5.

\r\n

Μετά ταύτα άρχονται αι εργασίαι της συνελεύσεως κατά την προπαρατεθείσαν ημερησίαν διάταξιν.

\r\n

Θέμα 1ον

\r\n

Η Πρόεδρος αναγιγνώσκει την από 22/03/2010 «Διακήρυξιν» και καλεί τα μέλη της γενικής συνελεύσεως να εγκρίνουν αυτήν.

\r\n

Μετά από συζήτησιν, ομοφώνως υπερψηφίζεται ως έχει η διακήρυξις με τας περιεχομένας εν αυτή αποφάσεις.

\r\n

Θέμα 2ον

\r\n

Η Πρόεδρος εισηγείται την θέσπισιν Συντάγματος μετά Γενικού Κανονισμού και Τυπικών των τριών συμβολικών βαθμών κατά τας αρχάς και θέσμια του Α.Α.Σ.Τ.. Συγκεκριμένως προτείνει την αποδοχήν ως θεσμικών κειμένων του Συντάγματος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Α.Α.Σ.Τ., του Γενικού Κανονισμού της Μεγάλης αυτής Στοάς, και των Τυπικών των Α, Β και Γ βαθμών, όπως ισχύουν σήμερον, τα οποία κατηρτίσθηκαν προς κάλυψιν των αναγκών λειτουργίας της ιδρυομένης Μεγάλης Γυναικείας Στοάς, καταλλήλως διαμορφωμένα και προσηρμοσμένα εις τον γυναικείον χαρακτήρα αυτής, με χρονολογίαν εισαγωγής αυτήν ταύτην την ημέραν και ταυτόχρονως παρουσιάζει τα κείμενα αυτά, τα οποία επεξηργάσθησαν αδελφαί μεταξύ των παρευρισκομένων.

\r\n

Μετά από γενομένην συζήτησιν ομοφώνως υπερψηφίζεται η εισήγησις της προέδρου και εγκρίνονται τα προαναφερόμενα κείμενα.

\r\n

Θέμα 3ον

\r\n

Η Πρόεδρος αναφέρεται :

\r\n

1.       Εις τον επίσημον τίτλον του ιδρυομένου Τάγματος, ο οποίος θα είναι «Μεγάλη Αμιγής Γυναικεία Στοά της Ελλάδος του Α..Α..Σ..Τ..»  με έδραν εν Ανατολή Αθηνών.

\r\n

2.       Εις το έμβλημα της Μεγάλης Στοάς, το οποίο θα είναι: παράστασις με την Μούσα Ουρανία κρατούσα και περικλειομένη από Γνώμονα και Διαβήτη στηριζομένη στην Σφαίρα Γη υποδεικνύουσα τον έναστρον ουρανό περιβαλλομένη από τα στοιχεία της Μεγάλης Στοάς με τίτλο ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΙΓΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΟΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ Α.Α.Σ.Τ. με έδρα την Αθήνα οδός Κοδριγκτώνος 30 και έτος ιδρύσεώς της το 2010.

\r\n

3.       Εις την σφραγίδα Μεγάλης Στοάς, η οποία θα είναι στρόγγυλος με την ως άνω παράστασιν εις το κέντρον, περιβαλλομένην από κυκλικήν ταινίαν περιέχουσαν τα ως άνω στοιχεία.

\r\n

4.       Εις τας σφραγίδας της Μεγάλης Διδασκαλίσσης και της Μεγάλης Γενικής Γραμματέως, ομοίας προς αυτάς της Μεγάλης Στοάς, προστιθεμένων των αντιστοίχων τίτλων των αξιωμάτων (Μ.Διδ. και Μ.Γ.Γρ.).

\r\n

1.       Επί των τριών ως άνω θεμάτων η Γενική Συνέλευσις ομοφώνως αποδέχεται και εγκρίνει τας εισηγήσεις της Προέδρου.

\r\n

5.       Εις την ανάδειξιν του Συμβουλίου της ιδρυόμενης Μεγάλης Στοάς, συμφώνως προς τας διατάξεις των κατά τα άνω εγκριθέντων Συντάγματος και Γενικού Κανονισμού και καλεί τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως να υποβάλουν τας υποψηφιότητας αυτών.

\r\n

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων διεξάγεται συζήτησις, υποβάλλονται προτάσεις και διεξάγεται, συμφώνως προς το Σύνταγμα και τον Γενικόν Κανονισμόν μυστική ψηφοφορία, αρχικώς προς την εκλογήν Μεγάλης Διδασκαλίσσης και εν συνεχεία προς την εκλογήν των μελών του Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς.

\r\n

Κατόπιν αυτών εξελέγησαν:

\r\n

Μεγάλη Διδάσκαλος

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

...

\r\n

Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος εκάλεσε τας αντιπροσώπους-μέλη της Γενικής Συνελεύσεως να φέρουν ... χαράς χειροκρουσίαν δια το ιστορικόν γεγονός της ιδρύσεως το πρώτον εις την ιστορίαν του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού Αμιγούς Γυναικείας Μεγάλης Στοάς και δια το χαρμόσυνον γεγονός της αναδείξεως Μεγάλης Διδασκαλίσσης και Συμβουλίου Μεγάλων Αξιωματικών.

\r\n

Θέμα 4ον

\r\n

Μετά ταύτα, η Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως εζήτησε από τα μέλη της να εξουσιοδοτήσουν την Μεγάλην Διδάσκαλον, όπως αυτή πράττη παν ό,τι είναι αναγκαίον δια την έναρξιν λειτουργίας της Μεγάλης Στοάς, την λειτουργίαν των Σεπτών Στοών, που θα εργάζονται από τούδε υπό την αιγίδα της, την σχέσιν του Τάγματος με την Πολιτείαν και την αμύητο κοινωνίαν εν γένει και κυρίως όπως πράττη παν ό,τι απαιτείται δια την καλλιέργειαν αδελφικών σχέσεων με αμιγείς Γυναικείας Στοάς ανά τον κόσμον, αι οποίαι λειτουργούν κατά τον Αρχαίον και Αποδεδεγμένον Σκωτικόν Τύπον και όπως υπογράφη Συνθήκας Φιλίας και Αμοιβαίας Αναγνωρίσεως.

\r\n

Μετά γενομένην συζήτησιν, ομοφώνως χορηγείται η σχετική εξουσιοδότησις εις την εκλεγείσαν Μεγάλην Διδασκάλον.

\r\n

Μετά ταύτα η Πρόεδρος καλεί τας αντιπροσώπους των Στοών να δώσουν διαβεβαίωσιν της ευσυνειδήτου τηρήσεως των καθηκόντων των καθ’ όλην την διάρκεια της τριετούς θητείας των και η διαβεβαίωσις δίδεται ομοφώνως.

\r\n

Εν συνεχεία η Πρόεδρος καλεί την αρχαιοτέραν των αντιπροσώπων όπως λάβη την θέσιν της προσωρινής Προέδρου και αναλαμβάνει το Αξίωμα της Μεγάλης Διδασκαλίσσης επί του ..., συμφώνως προς το εγκριθέν Σύνταγμα.

\r\n

Τέλος, η Μεγάλη Διδάσκαλος καλεί τας εκλεγείσας εις τας θέσεις των μεγάλων Αξιωματικών να δώσουν την προσήκουσαν διαβεβαίωσιν επί τη αναλήψει του αξιώματός των. Όπερ γίγνεται.

\r\n

\r\n

Μεθ’ ό και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος κλείεται η συνεδρία της Γενικής Συνελεύσεως ..., του παρόντος πρακτικού υπογραφέντος ως κατωτέρω.

\r\n

\r\n

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Μ.ΔΙΔ.                                     ΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

\r\n

Τ.Σ.Υ.                                                                          Τ.Υ.

\r\n

\r\n

ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

\r\n

Τ.Υ.

\r\n

\r\n

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

\r\n

Εν Αν. Αθ. 1η Ιουνίου 2010

\r\n

Η Μ.Δ.                                                                   Η Μ.Γ.Γ.

Ομιλία Εγκατάστασης της Μεγάλης Διδασκάλου της Μεγάλης Αμιγούς Γυναικείας Στοάς της Ελλάδος

 

\r\n

Οκτώβριος 2011

\r\n

\r\n

Είναι αλήθεια προνόμιο ιερό το να μπορεί κανείς να απευθύνεται από το βήμα τούτο σε ένα ακροατήριο εκλεκτών διανοητών, σε ένα περιβάλλον εμπνευσμένο και μυσταγωγημένο σαν και τούτο ενώπιον του οποίου απευθύνομαι απόψε, με πολλή αγάπη, συγκίνηση και βαθύτατο σεβασμό.

\r\n

Για το προνόμιο αυτό, με όλο το βάρος που το συνοδεύει και απορρέει από το Αξίωμα της Μεγάλης Διδασκάλου και στο οποίο με ανύψωσαν σε ώρες αγαθές η συγκατάβαση των αδελφών του Τάγματος και εν ώρα χαράς και συγκινήσεως καθήκον ύψιστο με υποχρεώνει όπως απευθυνθώ προς τους αθλοθέτες ... Μεγάλο Διδάσκαλο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος φίλτατο αδελφό Ι.Β., αλλά και προς τον ... Μεγάλο Ρήτορα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος Π.Θ., για την αμέριστη αρωγή και καθοδήγηση για την ίδρυση της Μεγάλης Αμιγούς Γυναικείας Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, απέραντη ευγνωμοσύνη και άπειρες ευχαριστίες δικές μου αλλά και υπό την σφύρα μου αδελφών.

\r\n

\r\n

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Τάγματος, που με την συμπαράστασή τους κατορθώσαμε να φθάσουμε στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα, εργαζόμενοι και εργαζόμενες ανελλιπώς για την επισκευή και αποπεράτωση του έργου.

\r\n

Είναι γνωστό ότι ανήκουμε σε μυσταγωγικό χώρο του οποίου η αποστολή συνίσταται στην ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών του και στο οποίο δημιουργείται το κατάλληλο νοητικό και ψυχικό κλίμα που είναι απαραίτητο για την μετάσταση των αδελφών σε κατάσταση εσωτερικής αναπλάσεως, η οποία μας δίνει την δυνατότητα όπως οδηγηθούμε σε υψηλότερες σκέψεις και αντιλήψεις, έτσι ώστε να αισθανθούμε τον εσωτερικό μας κόσμο να απολυτρώνεται από τις ολέθριες συγκρούσεις και ψυχοφθόρες εμπάθειες, κάθε μορφής, που μαστίζουν την κοινωνία. Και αυτό είναι έργο, φίλτατοι αδελφοί και φίλτατες αδελφές μου.

\r\n

\r\n

Η θεομηνία πέρασε.

\r\n

Η Μεγάλη Αμιγής Γυναικεία Στοά της Ελλάδος ανασκουμπώνεται για νέους πνευματικούς αγώνες για καινούργιες κοινωνικές δραστηριότητες εξαφανίζοντας από τους χώρους μας την μισαλλοδοξία, τον φθόνο, την εμπάθεια και τα λοιπά πάθη και ελαττώματα από τα οποία δοκιμαστήκαμε σκληρά.

\r\n

Η Αργώ θα ταξιδέψει με οδηγό τα Συντάγματα και τους Κανονισμούς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, όπου οι πραγματικές ρίζες του είναι πολύ βαθιές και η ανεύρεσίς τους αποτελεί ρομαντική και γοητευτική αναζήτηση, μία περιπέτεια στα βασίλεια της διάνοιας και του πνεύματος. Ταξιδιώτες ενός ιδιότυπου συστήματος ηθικής, που καλύπτεται από τις αλληγορίες και επεξηγεί με τα σύμβολα.

\r\n

Τελικός σκοπός; Η ηθική, πνευματική και διανοητική ανέλιξη της ανθρωπότητας. Αυτή είναι και η αποστολή μας.

\r\n

Η Μεγάλη Αμιγής Γυναικεία Στοά της Ελλάδος ζητά σε αυτήν την χώρα να εγκαινιάσει μία χαρακτηριστική εποχή. Θα εργασθεί για την διαμόρφωση χαρακτήρων και πεποιθήσεων με σκοπό να απολαύσει ο κοινωνικός άνθρωπος μέσα από τις εργασίες μας και τις αντιλήψεις μας περί ηθικής τον πολιτικό του βίο. Αυτή η μορφή προάγει τις κοινωνίες, διασώζει τις παρακαταθήκες και αφομοιώνει τις αντιλήψεις των ανθρώπων, προς τις μεγάλες αλήθειες οι οποίες άμα επικρατήσουν, ο κόσμος θα σωθεί από την φθορά και τον όλεθρο. Θα ρυθμίζει τις τεκτονικές εργασίες από κάτω προς τα πάνω, διότι αν δεν υπάρχουν αληθινά χαρακτήρες κάτω εκμηδενίζεται η εργασία των άνω.

\r\n

Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που εργάζονται διότι μόνον η εργασία προάγει τους λαούς και εξημερώνει τα έθνη. Έχουμε ανάγκη από χαρακτήρες που μπορούν να διαμορφωθούν και να διαπαιδαγωγήσουν. Θέτουμε όμως μία αρχή να αποκλείουμε τα άτομα εκείνα που δεν εκδήλωσαν την επιθυμία να διδαχθούν και δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να εργασθούν για τους όμοιούς τους.

\r\n

Δεν θα έχω καμία αντίρρηση να διαφωνείτε μεταξύ σας, απεναντίας έτσι αποκαλύπτεται το αληθινό και το σωστό. Διαπληκτίζεσθε όσο θέλετε, δεν σας μέμφομαι για αυτό. Μοναδικός μου όρος είναι αναζητάτε την αλήθεια με καθαρή και ειλικρινή συνείδηση, διότι η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και η ΑΛΗΘΕΙΑ βρίσκονται εκεί όπου βασιλεύουν η ΕΙΡΗΝΗ και η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

\r\n

Αυτό είναι το συμβόλαιο που προσκομίζουμε, οι αδελφές αξιωματούχες και εγώ προς υπογραφή και που έχουν έναν σαφή όρο.

\r\n

Ψυχή και σκέψη στην διάθεση και των 5 Στοών μας...

\r\n

Καλόπιστες θα απαντάμε στις ανησυχίες τους, θα συμμετέχουμε στους κραδασμούς της ψυχής των και θα τα μεταδίδουμε με πράξεις, σκέψεις, αισθήματα που θα αναβλύζουν από την καρδιά μας και την πίστη μας στα ιδανικά του Τεκτονισμού.

\r\n

Η Ιστορία του Τάγματος γράφεται και εμείς ήμαστε υπεύθυνες των πράξεών μας και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα σίγουρο μέλλον για τις επερχόμενες γενεές που θα κρούσουν την θύρα του Ναού.

\r\n

Κανείς δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του.

\r\n

Δεν είναι αρκετό να λες ότι «είμαι τέκτων».

\r\n

Αυτό που χρειάζεται είναι η αφοσίωσή μας στην εφαρμογή των ηθικών αρχών του Τεκτονισμού.

\r\n

Φίλτατες αδελφές και αδελφοί μου,

\r\n

\r\n

Βρισκόμαστε στην φθινοπωρινή ισημερία όπου το φυσικό αυτό φαινόμενο της καλλιέργειας της γης συμβολίζει την καλλιέργεια της ψυχής των συναισθηματικών και νοητικών παραγόντων της και ολόκληρη την ιδεολογία της μίας διδαχής της Θεάς Δήμητρας όπου η επίδραση του Πνευματικού Ηλίου ανυψώνει την ψυχοπνευματική ατομικότητα σε ανώτερο περιβάλλον και αιθερική κατάσταση.

\r\n

Ας παραδειγματιστούμε από την Μητέρα Φύση που εργάζεται αδιάκοπα και ακούραστα, κάθε χρόνο και κάθε εποχή και ας μην ξεχνάμε να παραλείπουμε το μεγάλο έργο και καθήκον και να εργαζόμεθα ακατάπαυστα για την αναμόρφωση και ψυχική ανάστασή μας, που το αποτέλεσμα θα είναι οι ώριμοι εύοσμοι καρποί του θέρους των έργων μας, της μεγαλύτερης ακτινοβολίας του έτους, της φωτεινής μας ακτινοβολίας και των πνευματικών γνώσεων.

\r\n

Εύχομαι λοιπόν, με όλη μου την ψυχή, το έργο της σποράς και εργασίας που σπέρνουμε σήμερα να καλλιεργηθεί κατάλληλα και να αποδώσει πλούσια συγκομιδή. Εις δόξα του Θείου Φωτός, της Αληθείας, της Θείας Γνώσεως, του Τεκτονικού Φωτός και του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος του Πατρός Πάντων.

\r\n

\r\n

Οκτώβριος 2009

\r\n

Ε.Μ. (Μ. Διδ.)

\r\n

\r\n