Δελτίο Τύπου της ΜΣΤΕ του ΑΑΣΤ - 02.10.2017

deltio2017h

Προς γνώση κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με γεγονότα, αποφάσεις και ενημερώσεις, εκδόθηκε το κάτωθι Δελτίο Τύπου από την Μεγάλη Γραμματεία της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του ΑΑΣΤ που εδρεύει στην Αθήνα επί  της οδού Κοδριγκτώνος αριθ. 30.

«Στις 23 Απριλίου 2017 συνήλθε η Γενική Συνέλευση της Μ. Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (ΑΑΣΤ) εις το τεκτονικό Μέγαρο των Αθηνών επί της οδού Κοδριγκτώνος αριθ.30 με  θέμα ημερησίας διατάξεως  την  Εκλογή νέου Μεγάλου Διδασκάλου και νέου Συμβουλίου της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.  Στην Γενική Συνέλευση έλαβαν μέρος κατόπιν προσκλήσεως οι κατά τα θέσμια δικαιούμενοι ψήφου αντιπρόσωποι διά την εκλογή Μ. Διδασκάλου και Μελών της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και από τις δέκα εν ενεργεία Στοές.  Μετά από μυστική ψηφοφορία εξελέγη παμψηφεί ο νέος Μεγάλος Διδάσκαλος καθώς και το από αυτόν προταθέν νέο Συμβούλιο της ΜΣΤΕ, το οποίον κατά ποσοστό 85% απαρτίζεται από νεότερους Αδελφούς εγνωσμένου τεκτονικού ήθους. Μετά την εκλογή  εγένοντο κατά διαστήματα ενημερώσεις των αδελφών από τον Μ. Διδάσκαλο και από μέλη της Μ. Στοάς που κάλυψαν γεγονότα από Οκτώβριο 2016 έως Οκτώβριο 2017. Ειπώθηκαν, περιληπτικά, τα εξής.   

Ι). Το 1868 συγκροτήθηκε και αναγνωρίσθηκε διά πρώτη φορά στην Ελλάδα Μεγάλη τεκτονική Στοά του ΑΑΣΤ και το 1872 Ύπατο Συμβούλιο του ΑΑΣΤ. Η Μ. Στοά ελέγετο αρχικά Μεγάλη Ανατολή και αργότερα ονομάσθηκε Μεγάλη Στοά της Ελλάδος του ΑΑΣΤ. Ο τύπος αυτός δεν ήταν ο αμιγής σκωτικός τύπος και το 1988 εγκατέλειψε και επισήμως τον όποιον σκωτικό τύπο είχε και έγινε « Μεγάλη Στοά των Αρχαίων, Ελευθέρων και Αποδεκτών  Τεκτόνων». Τουλάχιστον μέχρι το 1988 έδρευε στην οδό Αχαρνών και ήταν Νομικό πρόσωπο με την ονομασία «Τεκτονικόν Ίδρυμα», υπαγόμενο στον περί Κοινωφελών Ιδρυμάτων νόμο 2.039/1939 και στην Δ/νση του Υπ. Οικονομικών περί Εθνικών Κληροδοτημάτων και Κοινωφελών Ιδρυμάτων. Το Σύνταγμα και ο Γενικός Κανονισμός με τα οποία λειτουργούσε δεν είχαν ουσιαστική σχέση με τον τεκτονισμό ως μυσταγωγικού συστήματος, αλλά είχαν αναγκαστικά  κοσμική μορφή, με 70 άρθρα το Σύνταγμα και 227 ο Γεν. Κανονισμός και με έκαστο των άρθρων να έχει σωρεία παραγράφων . Επρόκειτο ουσιαστικά περί μεταφοράς κοσμικών διαδικασιών προς ρύθμιση τεκτονικών θεμάτων! Ο Μ. Διδάσκαλος θεωρείτο  πρόεδρος του «Τεκτονικού Ιδρύματος» και το εκπροσωπούσε προς τα έξω και τα μέλη της Μ. Στοάς ήσαν μέλη του προεδρείου  («Αδελφάτου») του «Τεκτονικού Ιδρύματος».  

ΙΙ).  Το 1988 160 περίπου αδελφοί από πολλές Στοές αποχώρησαν από την Αχαρνών και διεκήρυξαν την συνέχιση του αμιγούς, καθαρού και γνήσιου όμως σκωτικού τύπου (κατά τα Γαλλικά πρότυπα) και με Γενική Συντακτική Συνέλευση τροποποίησαν το Σύνταγμα και τον Γεν. Κανονισμό σε ουσιώδεις διατάξεις και με μεταβατικές επίσης καταργώντας παράλληλα πολλές άλλες. Αποφασίσθηκε ότι θα ακολουθούν εφ’ εξής τα Αρχαία Οροθέσια, τα Συντάγματα του Άντερσον του 1723, τα συντάγματα του Μπορντό του 1762, τα Συντάγματα του Βερολίνου του 1786, την συνθήκη της Λοζάνης του 1875, ενώ στην συνεχεία εφαρμόζοντο  και  οι  αποφάσεις  των Παρισίων του  1996,  της Γάνδης του 1998, των Αθηνών  του 2001, του Βελιγραδίου του 2004, της Νάπολης  του 2012 (που αφορούσε και στο Υψίστης σημασίας θέμα της Τεκτονικής Ηθικής). Όλα αυτά ελαχίστη σχέση έχουν με τα ισχύοντα στην Αχαρνών, ως ανωτέρω, τα οποία απλά αποτελούσαν εν πολλοίς μόνο ένα υπόδειγμα (σχέδιο) χωρίς δεσμεύσεις.   Η εκλογή Μ. Διδασκάλου και Συμβουλίου Μ. Στοάς εγένετο ανά τριετία, χωρίς κατά πάντα ακριβή ημερομηνία που ηδύνατο να κυμαίνεται. Από το 1988 ίσχυε ότι έπρεπε να γίνεται η Γεν. Συνέλευση άπαξ του έτους μέχρι την  15ην Φεβρουαρίου, που δεν τηρήθηκε σχεδόν ποτέ, αλλά το έτος άρχιζε από την  ημερομηνία της εκάστοτε προηγουμένης. Αυτό εφαρμόζετο επί 29 συναπτά έτη χωρίς εξαίρεση.  Η προτελευταία Γεν. Συνέλευση έγινε στις 06.03.2016. Η επομένη έπρεπε να γίνει 05.03.2017. Υπήρχε η δυνατότητα επίσης (άρθρα 20, 22, Γεν. Κανονισμού) όπως ο Μ.Δ. ή  μέλη της Μ. Στοάς να ζητήσουν έκτακτη σύγκληση της Γεν. Συνελεύσεως, δι’ οιονδήποτε λόγο έκριναν αναγκαίο, και να υποβληθεί ακόμη και πρόταση μομφής. Στις περιπτώσεις αυτές όμως γίνεται μόνο με  ενυπόγραφη επιστολή, πράγμα το οποίο δεν έγινε ποτέ, και ο Μέγας Διδάσκαλος υποχρεούται τότε να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, η οποία σε κάθε περίπτωση γίνεται μόνο με Διάταγμα του Μεγάλου Διδασκάλου (άρθρο 20 Γεν.Κανονισμού) ή εν αδυναμία αυτού υπό του προσθέτου Μ. Διδασκάλου 

ΙΙΙ). Από τον Οκτώβριο 2016 άρχισαν, κυρίως από τον Μ. Γραμματέα και τον Α΄ Μ. Επόπτη συχνά και  υποκριτικά όπως απεδείχθη,  οχλήσεις διά την άμεση προκήρυξη συγκλήσεως Γεν. Συνελεύσεως διά την εκλογή Μ. Διδασκάλου και  Μ. Αξιωματικών δήθεν «διά να μη υπάρχει εκκρεμότητα», εφ’ όσον είχε δηλωθεί μία υποψηφιότητα. Δεν έγιναν δεκτές οι πιέσεις και ορίσθηκε να γίνει στις 26 Φεβρουαρίου 2017, αλλά δεν έγινε δεκτή από τον επιθυμούντα την επίσπευση «διά να μη χάσουν τα παιδιά την τριήμερη αργία λόγω καθαράς Δευτέρας» και αντιπροτάθηκε η 5η Μαρτίου με την συμπλήρωση δηλαδή έτους από την προηγούμενη Γεν. Συνέλευση, όπως ίσχυε επί 29 έτη και έγινε δεκτή. Μέσα  Ιανουαρίου 2017 εγχείρησε μάλιστα έγγραφο από Οκτώβριο 2016 με πρόγραμμα από 70 δραστηριότητες που θα εφάρμοζε ο υποψήφιος νέος Μ. Διδάσκαλος. 

IV).  Όταν  έγινε γνωστή η ημερομηνία εκλογών και η υποψηφιότητα του ενδιαφερομένου, άρχισαν, στην αρχή δειλά, εν συνεχεία όμως να ανοίγουν στόματα και να έρχονται βροχηδόν προφορικά, αλλά και ενυπόγραφες καταγγελίες περί αντιτεκτονικών  ενεργειών, από συγκεκριμένη ομάδα Αδ. και Στοών, που  κάλυπταν  το σύνολο σχεδόν των τεκτονικών παραβάσεων που ισχύουν παγκοσμίως σε όλους τους τεκτονικούς Τύπους και  Συντάγματα όπως καταγράφονται στα άρθρα 202 και 203 του Γεν. Κανονισμού, αλλά ακόμη και παραβάσεων του κοινού ποινικού δικαίου, όπως υπεξαγωγή εγγράφων, εκβιασμοί, πλαστογραφίες κ.α. Το ερώτημα ήταν πολύ  απλό. Έπρεπε να τεθούν οι καταγγελίες κάτω από το χαλί διά να μη διαταραχθεί η όποια υποψηφιότητα στους σχεδιασμούς της, ή έπρεπε να ελεγχθεί η εγκυρότητα  των καταγγελιών μέσα σε τεκτονικά πλαίσια όπως ορίζουν τα Αρχαία Οροθέσια; Η εντιμότητα και η αντικειμενικότητα επέβαλαν στον Μ. Διδάσκαλο το δεύτερο, και δι’ αυτό συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή, (που συμμετείχε και ο Ν.Γ.), προς έλεγχο της Αληθείας ή μη των καταγγελιών και γνωστοποιήθηκε σε όλες τις Στοές την 1η Φεβρουαρίου 2017. Αμέσως μετά, μέλη της Μ. Στοάς έλαβαν γνώση εγγράφου από 19 Ιανουαρίου 2017, που είχε διανεμηθεί σε μέλη συγκεκριμένης ομάδας, περί δημιουργίας «Νέας Μεγάλης Στοάς» (!) που αναγράφονταν 85 περίπου δραστηριότητες του υποψηφίου,  διαφορετικό από αυτό του Οκτωβρίου 2016 που είχε εγχειρισθεί στον Μ. Διδάσκαλο προς παραπλάνηση όπως απεδείχθη. Την   Φεβρουαρίου 2017 η Μ. Στοά έλαβε γνώση και ετέρου εγγράφου , προερχόμενο από συγκεκριμένο γραφείο που απευθύνετο στην ίδια ομάδα, πλήρες ψεμάτων, υποτιμητικών και προσβλητικών αναφορών, συκοφαντιών, στρεβλωτικών της αληθείας γεγονότων και  δυνάμενο, επιεικώς, να χαρακτηρισθεί πεζοδρομιακού επιπέδου. Στο έγγραφο αυτό εκαλούντο οι φίλοι του υποψηφίου, οι οποίοι ήσαν εν πολλοίς πελάτες και κουμπάροι, να προσέλθουν την 17η Φεβρουαρίου 2017 σε Γενική Συνέλευση (Μαθητές, Εταίροι και Διδάσκαλοι), αδιακρίτως (κατά παράβαση και αυτών ακόμη των πανάρχαιων Οροθεσίων), χωρίς αναφορά στον τόπο της Συνελεύσεως, προς εκλογή Νέου Μ. Διδασκάλου και μελών της «Νέας Μεγάλης Στοάς».

V). Μετά από απόφαση της Μ. Στοάς που συγκλήθηκε εκτάκτως, αποφασίστηκε ομόφωνα η στέρηση των τεκτονικών δικαιωμάτων και λειτουργημάτων και η ισόβια διαγραφή εκ των Τάξεων της Μ. Στοάς κατά τα θέσμια, που δημοσιεύθηκε με διάταγμα την 8ην Φεβρουάριο 2017 όλων όσων θα συμμετείχαν σ’ αυτήν την ομάδα των ιδιοτελών επιόρκων, και οι αντίστοιχες Στοές τέθηκαν σε ύπνο, όπως η Στοά  «Μακεδών» κλπ. Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν σε όλες τις Μεγάλες Στοές της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας του ΑΑΣΤ που έχουμε σχέσεις φιλίας και αμοιβαίας αναγνωρίσεως. Η αλήθεια είναι ότι έγινε με καθυστέρηση, διότι οι επίορκοι είχαν κλέψει παν ό,τι αποτελεί την Μ. Γραμματεία, όπως τυπικά, σφραγίδες, εκατοντάδες ομιλίες, μελέτες, σχέδια, πίνακες μυητικού υλικού, συνθήκες με ξένες Μ. Στοές, καταλόγους τηλεφώνων και τα e-mail αδελφών και τεκτονικών Δυνάμεων, τα αρχεία και τα μητρώα του Τάγματος και των Στοών, όλη την αλληλογραφία με ξένες τεκτονικές Δυνάμεις, ιστορικές φωτογραφίες, διπλώματα, σχέδια ταυτοτήτων κλπ. Επίσης δεν απέδωσαν και  κατακράτησαν και τα χρήματα που είχαν καταβάλει οι περισσότεροι των αδελφών προς κάλυψη των τρεχουσών αναγκών, οι οποίοι δεν είχαν σχέση και δεν ακολούθησαν τους  επιόρκους αλαζόνες και γυρολόγους που επεδίωκαν με βουλιμία την παρ’ αξία κατάληψη Αξιωμάτων προς αυτοπροβολή. Επίσης έκλεισαν (κατέβασαν) και το site της ΜΣΤΕ του ΑΑΣΤ(www.aasr.gr), που είχε στήσει πελάτης του γραφείου του υποψηφίου. Όλα αυτά δημιούργησαν προβλήματα, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί ότι απεκρύπτοντο e-mail, αλληλογραφία και προσκλήσεις ξένων τεκτονικών Δυνάμεων, στις οποίες απέκρυψαν την αλήθεια και  παραπλάνησαν, λέγοντες ότι αυτοί είναι η νέα Διοίκηση μετά από εκλογές Γενικής Συνελεύσεως και φυσικά καλόπιστα το πίστευσαν οι άλλοι, μέχρι που ανασυγκροτήθηκε η Γραμματεία με νέο υλικό και ανθρώπους και έγινε γνωστό διεθνώς το ποιόν αυτών των ανθρώπων, (οι οποίοι μάλιστα παρουσιάζονται και με παραπλανητικό και ψευδεπίγραφο site «www.aasr-greece.gr»), και φυσικά  απεμάκρυναν τους αντιπροσώπους τους (!) ενώπιον μας, όπως συνέβη στην Γαλλία και στο Βέλγιο, τόσο σχετικά με την Μ. Στοά, όσο και με το Ύπ. Συμβούλιο, παρά τα αντιθέτως αμφισήμως  ισχυριζόμενα.   Αναφερόμαστε στο site αυτό για να γνωρίζουν όλοι περί τίνος πρόκειται. Ό,τι παρουσιάζεται σ’ αυτό προέρχεται κατά το μέγιστο μέρος από κλεμμένο υλικό που δεν του ανήκει και μάλιστα λειτουργεί και κοπτορραπτικά, αφού παρουσιάζεται κλεμμένο υλικό με τροποποιήσεις ως καινούργιο. Ό,τι παρουσιάζεται με ημερομηνία πριν την 08/02/2017 δεν τους ανήκει και χρειάζεται προσοχή ως προς το περιεχόμενό του.

Με απλά λόγια ː Με την αλήθεια όπως αποδείχθηκε των  καταγγελιών, οι επίορκοι κατάλαβαν, ότι η από ετών σχεδιαζόμενη συνομωσία αποκαλύφθηκε, το σπυρί έσπασε και ξεχύθηκε το πύον. Δεν είχαν πλέον άλλα περιθώρια παρά μόνο να αυτοχρισθούν Μεγάλος Διδάσκαλος και Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης !  Και αυτό από μια παράνομη Γεν. Συνέλευση  ανθρώπων που δεν ήσαν πλέον τέκτονες, αφού νομίμως και κατά τα τεκτονικά θέσμια δεν αναγνωρίζονται ως τέκτονες, διότι δεν είναι, και οι οποίοι προσπαθούν να στήσουν μια τεκτονική παράγκα, από τις πολλές παρόμοιες, αφού οι ίδιοι διακηρύσσουν, μέσω του ως άνω site, ότι ο τεκτονισμός δεν είναι ένα μυσταγωγικό κίνημα όπως είναι παγκοσμίως αποδεκτό, αλλά κατά παγκόσμια πρωτοτυπία είναι κατ’ εξοχή   κοινωνικός  Θεσμός(!). Δηλαδή τους ενδιαφέρει η  προβολή προς τα έξω, και όχι η ουσία του τεκτονισμού, διά τον οποίον απέδειξαν περίτρανα ότι τίποτα δεν έχουν καταλάβει.  Κατάλαβαν όμως ότι έγιναν γνωστές οι ελλείψεις τους και οι επιδιώξεις τους που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ικανοποίηση της αλαζονείας, του εγωισμού και της κενόδοξης αυτοπροβολής. Τα ανωτέρω αποτελούν την Αλήθεια και μόνο την Αλήθεια των γεγονότων.  Είναι η πρώτη και η  τελευταία φορά που γίνεται αναφορά σε επιόρκους και δεν πρόκειται να ασχοληθούμε ξανά με τους κατά τους πυθαγορείους «νεκρούς». Ας μη λησμονούμε ότι κατά τα Αρχαία Οροθέσια, (βλ. τεκτονική εγκυκλοπαίδεια Λάσκαρη), απαγορεύεται η προσφυγή σε πολιτικά δικαστήρια σχετικά με τεκτονικά θέματα, διότι άλλως οι πρωταίτιοι της διασπαστικής κινήσεως  θα έπρεπε να είναι ήδη φυλακή διά τις πράξεις τους.

Αθήνα 2/10/2017